Politică Confidențialitate

  1. Informații generale

  Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. AMA IMPEX S.R.L. cu sediul în Strada Constantin Langa 79 Miroslava, Iasi 707306, în calitate de operator de date.
  Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet e-ama.ro

  1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

  II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, S.C. AMA IMPEX S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/ preferinţele/ obişnuințele dumneavoastră în cadrul e-ama.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul completării formularului de contact sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

  II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. AMA IMPEX S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

  III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

  III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, S.C. AMA IMPEX S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind serviciile oferite de S.C. AMA IMPEX S.R.L., prin intermediul Site-ului.

  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completarii volutare a formularului de contact. În plus, puteți să vă dezabonați prin trimiterea unui email către office@e-ama.ro.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

  • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site.

  III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. AMA IMPEX S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind serviciile oferite de S.C. AMA IMPEX S.R.L., prin intermediul Site-ului.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

  1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

  Ca principiu, S.C. AMA IMPEX S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

  În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C. AMA IMPEX S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

  Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. AMA IMPEX S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. AMA IMPEX S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

  1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. AMA IMPEX S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. AMA IMPEX S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firmă de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

  • pentru administrarea Site-ului;
  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
  • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
  1. Transferul datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal furnizate către S.C. AMA IMPEX S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

  VII. Drepturile de care beneficiați

  În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. AMA IMPEX S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. AMA IMPEX S.R.L.  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. AMA IMPEX S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
   • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
   • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
   • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
   • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

  Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. AMA IMPEX S.R.L.  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

  • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
   • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
   • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
   • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
   • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. AMA IMPEX S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
   • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al [deținătorul website-ului] sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care [deținătorul website-ului] poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
   • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

  Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@e-ama.ro.

   

   

   

  POLITICA PRIVIND FIȘIERELE COOKIES

  1. Introducere

  Prezenta Politică privind Fișierele Cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet https://e-ama.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor în contextul navigării pe aceasta Pagină de internet.

  Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

  Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor Site-ului o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

  • îmbunătățirea utilizării Paginii de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
  • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această Pagină de internet către S.C. AMA IMPEX S.R.L., în calitate de deținător al Site-ului;
  • anticiparea unor eventuale servicii/bunuri care vor fi în viitor prestate / puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul Site-ului, în funcție de serviciile / produsele accesate.

  Cookie-urile transmit către S.C. AMA IMPEX S.R.L., un feedback valoros asupra modului în care această Pagina de internet este utilizată, astfel încât să existe posibilitatea adoptării unor măsuri pentru ca aceasta să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatori pe parcursul sesiunilor de navigare (de exemplu, limba în care este vizualizata Pagina de internet).

  1. Ce sunt cookie-urile?

  Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”)  reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

  Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, ramânând „pasive”, în sensul ca nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

  Un cookie este format din două părți:

  • numele și
  • conținutul sau valoarea cookie-ului.

  Din punct de vedere tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată webserverului respectiv.

  Există următoarele categorii de cookie-uri:

  • Cookie-uri de Sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
  • Cookie-uri Persistente – Un „cookie persistent” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumita dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor).
  1. Care este durata de viață a cookie-urilor?

  Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (adică cookie-uri de sesiune) și nu mai sunt reținute din momentul în care utilizatorul părăsește pagina de internet. Unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acea pagină de internet (adică cookie-uri persistente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

  1. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

  Pe lânga cookie-urile setate de S.C. AMA IMPEX S.R.L., anumite secțiuni de conținut de pe această Pagină de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adica nu de către S.C. AMA IMPEX S.R.L., caz în care aceste cookie-uri sunt denumite „third party cookie-uri”.

  Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe Site.

  Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin.

  1. Modul de utilizare a cookie-urilor prin intermediul Paginii de internet:

  Prin utilizarea/vizitarea Paginii de internet pot fi plasate cookie-uri în următoarele scopuri:

  • a. Cookie-uri de performanță a Paginii de internet;
  • b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
  • c. Cookie-uri pentru geotargetting;
  • d. Cookie-uri de înregistrare;
  • e. Cookie-uri pentru publicitate;
  • f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;
  1. Cookie-uri de performanta:

  Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului Paginii de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a Paginii de internet nu mai este necesară.

  1. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

  Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al Paginii de internet a mai vizitat/utilizat Site-ul anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

  1. Cookie-uri pentru geotargetting

  Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului Paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

  1. Cookie-uri pentru înregistrare

  Atunci când va înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memoreaza acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite sa asociem orice comentariu postat pe Pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

  1. Cookie-uri pentru publicitate

  Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectivului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

  1. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

  Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această Pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

  1. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile

  În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar computerul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această Pagina de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

  În cazul în care computerul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigare pe acest Site este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

  1. Cum pot fi oprite cookie-urile?

  Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta Pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

  Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

  Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului utilizatorilor.

  Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferințelor și intereselor dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

  Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

   

   

X
EUR Euro